TURNER QUIZ

ज्या टेस्ट आपणास द्यायच्या आहेत, त्या सेट साठी खाली दिलेल्या सेट/लिंक वर क्लिक करा. शक्यतो इंग्रजी चा वापर जास्त असावा, आपण तो करावा यासाठी जास्तीत जास्त इंग्रजीचा वापर केलेला आहे.

1st YEAR MCQ SET- 01

1st YEAR MCQ SET – 02

1st YEAR MCQ TEST SET BY KHOMANE SANJAY (210 QUESTIONS)

2nd YEAR (4th SEMESTER ) MCQ TEST SET BY BHOKARE S.D.